Patron honorowy


REGULAMIN

CZASOPISMA

PN. „CYFROWE ARCHIWUM WILANOWA I OKOLIC”

(W SKRÓCIE: CAWIO) 1. Czasopismo (zwane dalej „Portalem”) pn. „Cyfrowe Archiwum Wilanowa i Okolic” jest wpisane jako tytuł prasowy do księgi rejestrowej (Rejestr Dzienników i Czasopism) Sądu Okręgowego    w Warszawie VII Wydział Cywilny Rejestrowy pod pozycją PR 20056. 

 2. Czasopismo pn. „Cyfrowe Archiwum Wilanowa i Okolic” (w skrócie CAWIO) jest publikowane w Internecie pod nazwą własną domeny (adres strony internetowej) w brzmieniu: www.cawio.pl.

 3. Wydawcą Portalu jest Grzegorz Kłos (zwany dalej Wydawcą).

 4. Redaktorem Naczelnym Portalu jest Grzegorz Kłos (zwany dalej Redaktorem Naczelnym).

 5. Portal ma charakter historyczny i jest w głównej mierze dedykowany osobom, wydarzeniom, faktom i miejscom związanym tematycznie z mazowieckim mikroregionem lewobrzeżnego Urzecza.

 6. Wszelkie prawa do Portalu są zastrzeżone na rzecz Wydawcy.

 7. Portal oraz poszczególne jego elementy podlegają ochronie prawnej przewidzianej przez prawo polskie i międzynarodowe.

 8. Posiadaczem praw autorskich do Portalu jest jego Wydawca.

 9. Wszelkie prawa są zastrzeżone. Prawa do używania, kopiowania        i rozpowszechniania wszystkich treści dostępnych na Portalu podlegają w szczególności przepisom ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

 10. Redaktorem Portalu jest Pani Danuta Bekalarek (zwana dalej Redaktorem).

 11. Wydawca, Redaktor Naczelny i Redaktor prowadzą Portal społecznie i niekomercyjnie oraz nie osiągają z tego tytułu żadnych korzyści majątkowych.

 12. Materiały udostępniane Wydawcy, Redaktorowi Naczelnemu lub Redaktorowi przez osoby fizyczne i instytucje oraz inne podmioty do wykorzystania na Portalu (zwane dalej materiałami) nie podlegają honorarium, czy opłacie i nie mogą być przedmiotem roszczeń finansowych.

 13. Autorzy i dysponenci materiałów przekazanych Wydawcy, Redaktorowi Naczelnemu lub Redaktorowi do celów publikacyjnych na Portalu w każdej chwili mają prawo do ich wycofania bez podania przyczyny.

 14. Materiały przekazywane do celów publikacyjnych na Portalu podlegają ochronie prawnej przewidzianej ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych i ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

 15. Redaktor Naczelny może odmówić upublicznienia materiałów       na Portalu w przypadku niespełnienia warunków wyżej wymienionych ustaw.

 16. Redaktor Naczelny może odmówić opublikowania materiałów       na Portalu z innych przyczyn niż wskazane, co może wynikać          z przepisów szczególnych albo przyjętych powszechnie norm społecznych lub etycznych.

 17. Ostateczna decyzja o publikacji materiałów należy do Redaktora Naczelnego.

 18. Wykorzystywanie treści z Portalu w celach komercyjnych lub publicznych wymaga każdorazowo pisemnej zgody Wydawcy.

 

 

Wydawca i Redaktor Naczelny: Grzegorz Kłos

POWRÓT